מתחילים לחיות נכון

תקנון האתר

תקנון אתר ללא סוכר
 1. אתר www.sugar-free.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת אי סורט בע"מ (להלן: "החברה").
 2. האתר הוא אתר למוצרי מזון ללא סוכר, ו/או ללא תוספת סוכר וכן כל מוצר אחר המופיע בו (להלן: "המוצרים"). 
 3. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו " (להלן: "התקנון") אנא קראו את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאי הכלולים בתקנון, והוא החוזה מחייב בינך לחברה.
 4. עצם העבודה באתר ובשירותיו היא הסכמה בלתי מותנית לתנאי תק זה, תהיה למזמין שירות (להלן: "הלקוח" ) או למי מטעמו טענה החברה ו/או תביעה נגד ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/ או חברה קשורה אליה .הדברים יחולו אף על המשתמש, גם אם לא ביצע הזמנה בפועל.
 5. החברה תהא רשאית לבצע שינויים בתקנון זה ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובאר בזאת, כי ללקוח ולמשתמש באתר, לא יהיו כל ספק ו/או תביעות כלפי החברה, בגין עדכון ו/או שינוי צורה.
 6. גלישתך או שימושך באתר לאחר ביצוע שינויים אלו, יעידו על הסכמתך לשינויים אלו.
 7. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד.
  החברה תהא רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי כל שיקול דעתה של דיעת פעילות האתר, הודעה זו ללא כל צורך במתן מוקדמת.
 8. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם כולל להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות לעניין מידע זה. בנוסף, עשוי לכלול קישור לאתרים או האתר מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר כלול צדדים שלישיים תוכן נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא או מאפיינים צדדים שלישיים. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להוציא כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה ממידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
רכישת מוצר באתר
 1. האתר יכול לקנות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באופן מקוון.
 2. כל אדם ו/או תאגיד המדינות כדין כרטיס אשראי בתוקף, המכובד בישראל, ובכפוף לכך שנמסרו כל ההזמנה הפרטית לפי לאמור בתקנון זה, ובתאם לאזורים בהם ניתן להשתמש בשירותים למכירה באתר.
 3. מחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הוא מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר לרכישה באתר, וללא קשר בהודעה על כך.
 4. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד השלום.
 5. ההחברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון המוצרים לרכישה, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף אותם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה וללא כל או התראה מוקדמת.
אזור פעילות החברה
 1. יובר כי מכירת כל המוצרים נעשית אך ורק בגבולות ישראל. יינתן באזורים רצוי לתת את, אשרו על פי שיקול דעת החברה הבלעדי של, מרת לעצמה את לשנות את אזור השירותים שלא ייתן על כך הודעה מוקדמת.
 2. יובר, כי שרות באתר זה יתאפשר אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידי הלקוח הינה בשטחי ישראל, ובכפוף שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים נוספים.
שימושים אסורים באתר
 1. ללא קבלת הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה אינך רשאי לבצע את הפעולות שלהלן:
  1. להשתמש באופן מסחרי באתר ו/או בתכנו לרבות מידע, נתונים, סרטונים, מוצרים, מלל, שמע וכיו”ב (להלן: “ " התוכן" ) לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם את תוכן האתר כולו או חלקו.
  3. להציג את מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל, את העיצוב דרך שהם נמצאים באתר ואוסירים דברים אחרים, לשבש או להפר כל זכות של אחר באתר ו/או בכבודו תוכן או בפרטיותו של אחר משתמש ו/או כל פגיעה אחרת.
  4. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על פי כל דין.
הזמנת מוצרים ורכישתם

. המציגים מופיעים על גבי המוצר. יתכנו טעויות או אי התאמות. יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת מוצר לפני השימוש.
 1. רכישת לקוח המבצע באמצעות האתר, יבחר את המוצרים שהוא מבקש לרכוש מתוך רשימת מוצרים באתר (להלן "ההזמנה" ) .
 2. עם סיום ההזמנה, יזין הלקוח את כרטיס האשראי הפרטי שלו. פרטי כרטיס האשראי שהוזנו יישמרו עד לביצוע ההזמנה בפועל על ידי נציגי ביצוע הראי יחויב כרטיס האשראי של הלקוח. בעת מילוי ההזמנה, יוצגו בפני הלקוח מועדי השלום ומספר התשלומים האפשריים, אשר יהיו כפופים לתנאי האשראי המקובלים על החברה.
 3. החברה תהא רשאית להפסיק ו/או לשנות את אופן התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. השלום באתר החברה יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. זאת, בכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט.
 5. בסיום תהליך ההזמנה יקבל הלקוח דואר אלקטרוני ובו הזמנה פרטית, לרבות מספר הזמנה ייחודית, אשר יהווה אסמכתא.
 6. פרט לעריכת ההזמנה ולפרטי כרטיס האשראי, ימלא לקוח פרטים נוספים הנחוצים לשם ביצוע המשלוח עד לביתו, למשל: שם, טלפון, כתובת וכיו”ב.
 7. הלקוח אחראי לנכונות פרטיים שימסור, וכל תקלה שתתרחש בשל מסירת פרטים לקויה (לרבות חלקית) הוא באחריות בלבד.
 8. הלקוח מתחייב להיות נוכח במתן שמסר בהזמנה, מנת ששליחי החברה יתקשר למסור לידיו את המוצרים המוזמנים.
 9. החברה תהא חייבת למסור את המוצרים לידי מי שיהיה נוכח במקום או להשאירם בסמוך לדלת בלקוח וביותו תוספת והלקוח לא יהיה נוכח בעת אספקת ההזמנה.
 10. יובר, כי במקרה בו ההזמנה לא נמסר במקום ללקוח ומשכך מושארת בסמוך לדלת צרכן, אחרים על טריות מוצרים ומועד תפוגתם תחול על הלקוח. החברה לא תישא באחריות בכל לאובדן, שבר, קלקול, נזק וכיו”ב, שיתרחש בגין השארת מוצרים בסמוך לדלת. כמו כן, הלקוח לא יוכל לבוא בטענות ו/או תביעות ו/או בדרישות כלשהן, להחברה ויחויב מלא סכום ההזמנה והמשלוח.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום המינימום להזמנה ואת דמי המשלוח מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מוצרים אשר יסופקו ללקוח ייארזו בהתאם למדיניות האריזה הנהוגה חברה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה לגבי לאריזה.
 12. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ​​ו/או אי-אספקה, למשל מכוח עליון ו/או מאירועים בשליטתה.
אזור הפעילות ושעות הפעילות באתר החברה
 1. שירות עזר באתר מחלקה של חברת מוענק באזורים בלבד, המשתנים ומתנים מעת לעת. מילוי הזמנה באתר החברה תהיה אפשרית בכל שעות היממה, למעט לצורך בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו או מכל סיבה אחרת.
 2. החברה תהא רשאית לשנות ולעדכן את שעות הפעילות של השירות, מועדי ההזמנות ומועדי האספקה ​​על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 3. על אף האמור בנון זה, יובר, כי הם לחול שינויים או חריגות במועדי הספקה ובשעות הפעילות, ולא יהיה דבר כדי להעניק אחריות כלפי החברה. יובר עוד, כי אימית החברה במועד האספקה ​​המבוקש לא תפטור את הלקוח מחובתו לשלם לחברה בגין ההזמנה ולא תקים לו לעילא לצורך זיכוי ו/או החזרות.
מוצרים
 1. באתר נמכרים מוצרי מזון ומצרכים אחרים אשר משווקים על ידי החברה, והכל כפי שמופיע בחנויות מוצרים באתר.
 2. החברה אינה מחויבת לקיום מגוון מוצרים באתר, ואף תהיה רשאית להוסיף ו/או להחליף ו/או לשנות את היצע המוצרים מראש המוצגים באתר, זאת ליתן על כך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 3. מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר כלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הטובה ביותר. החברה לא תהא אחראית לפער בין באתר נראות מוצר המבוקש.
 4. אישור ופרט ו/או פריטים הנכללים בהזמנה שביצע הלקוח למצוא זמינים במלאי, החברה תפעל לצורך יצירת קשר עם הלקוח לבירור ההזמנה ולמתן אפשרות לאספקת מוצרים חלופיים. יובר כי יעשה הבירור יכול להביא לעיכוב במסירת ההזמנה, יהיה ללקוח כל דבר ו/או תביעה בשל כך.
 5. החברה אינה אחראית בשום דרך לחוסר כזה או אחר במוצר שנבחר בהזמנה של הלקוח.
 6. יובר, כי לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשום על המוצר הוא בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה המצוין לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
 7. תוספת ההזמנה (מספר הזמנות) עשויה לקבל רכישה אך ורק כמות סבירה של מוצרים, רכישת תאושר של מוצרים בסיטונאות. סבירות הכמות הינה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. כל מחירי מוצרים כפי שמופיעים נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים באתר מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם דמי משלוח.
 10. החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: " המחירים "). עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיקוחים להיווצר פערים בין המחיר בזמן איסוף המוצר לעגלת הקניה על עת השלמת הליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחיר המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות אחרת הקשורה למחירים ו/או.
 11. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה באופן מידי ולא הודעה מוקדמת.
מדיניות החזרות וביטולים
 1. על לבקש לחפש את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה למחשבונית והן לטופס ההזמנה שימסר לו בעת האספקה ​​על ידי השליח.
 2. שינוי ו/או ביטול הזמנה על ידי הלקוח יתאפשר שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה כל מאמץ לאפשר זאת כמתבקש על ידי הלקוח. יחד עם זאת, יובר כי ככל והזמנת להחליט החלה רק את הכנה, למשל, לא ניתן לשנות ו/או לבטל את ההזמנה. יובר כי בכל מקרה לאחר שסופקה ההזמנה לביתו של הלקוח, לא יהיה ניתן לשנותה ו/או לבטלה.  
 3. יודגש כי צריך להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו. /או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 4. בכל מקרה, החזרה והחלפה של מוצרים, תעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.
 5. במקרה של עקבות פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצרים הפרטיים תחזיר החברה בתוך 5 ימים מיום קבלת הביטול על ביטול כספי ביטול ביטול מלא עם אישור ביטול העסקה ללא חיוב בדמי. החברה על פי שיקול דעתה תחליט אם להשאיר את המוצר המוכר ברשות הלקוח או לאסוף אותו עם הלקוח, כפי שהיא רואה לנכון. הודעה על כך תימסר ללקוח.   
 6. ציוד והמוצר הזמין ללקוח וברצונו לעסק המתאימים ללזכות המוקנית לו על-פי דין, לקוח מוזמן ליצור קשר עם שירותים מוקדמים של החברה לצורך תיאום החזרת יד החברה עצמאית כנגד קבלת זיכוי מלא בניכוי עלות המשלוח הראשוני (כל עלות המשלוחים מותאמת לכלל הלקוחות). 
 7. מידע והלקוח ישתמשו בשירותי ההחזרה של החברה, בנוסף לעלות המשלוח הראשוני יחויב בעלות משלוח ההחזרה לחברה. 
 8. החזרת מוצרים לאחר שמצבם הורע בזמן שהיה ברשות הלקוח לא תתאפשר להצליח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית שלם וללא פגיעה ו/או פגם ו/נזק מכל סוג שהוא. 
מדיניות משלוחים
 1. אספקת מוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת משלוחים חיצונית) .
 2. המשלוחים ימסרו אך ורק לכתובת תקינה המופיעה בהזמנה.
 3. החברה תשאף לבצע את מסירת המשלוח עד 3 ימי עסקים מועד אישור ההזמנה בחברת האשראי בימי עסקים בלבד (א-ה) ערבי חג ימי ו' שבת וחגים לא נחשבים ימי עסקים.
 4. מסירתם של המשלוחים המיועדים להפצה בישובים חריגים תתבצע בתוך פרק זמן משוער של 5 ימי עסקים. רשימת ישובים חריגים
 5. יובר כי הזמנה תתבצע לאחר השעה 15:00 ביום עסקים נתון תיחשב כהזמנה אשר בוצעה ביום העסקים העוקב הבא. 
 6. אישור מסירה: בעת מסירת המשלוח יחתום המקבל ויאשר את הקבלה. לא יושארו משלוחים מחוץ לבית הנמען, אלא באישור הנמען.
 7. אי מסירה בשל תקלה הקשורה בלקוח לא תבוא במניין ימי מסירת המשלוח.
 8. ימי שישי, שבת, חג וערבי חג לא ייחשבו במניין ימי המסירה.
 9. כשל במסירת החבילה בשל תקלה הקשורה ללקוח תחויב בתוספת של 30 ₪ למשל.
שירות לקוחות
 1. שעות פעילות מוקדמות בימים א'-ה' בשעות 09:00 עד 16:00. ניתן ליצור קשר עם שירות שירות באמצעות מספר טלפון 073-3501035 או בדואר אלקטרוני בכתובת . info@sugar-free.co.il 
זמינות ואחריות
 1. החברה עושה מאמצים רבים מספקת לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא תהיה לך גישה לאתר מעת לעת.
 2. החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי, ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, הכל או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת.
 3. האתר ותוכנו להשתמש בכמות שהם (As Is) והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שעלה לאתר על ידי צדדים ו/או משתמשים אחרים.
 4. למרות שהחברה נוקטת בכל הממצים כדי להציג מידע מדויק ומהימן באתר, החברה לא תהיה אחראית לזמינות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר ו/או הוראות ו/או המלצות, בין אם באמצעות מלל, שמע או קטעי וידאו. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכנו נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד.
 5. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הפועלים בשמה הם אחראים לכל שינוי, הפסקה זמנית ו/או הפסקה לצמיתות של האתר. החברה לא תהא אחראית ו/או מחויבת בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, אשר צריך להיגרם משימושך באתר, ושימוש זה נעשה על אחריותך בלבד.
 6. החברה אינה אחראית לנזק גורמים (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “ נזק לאדם ”) שיגרם ללקוח ו/או לצד ג'ומי למשל מרכישה המתבצעת באתר ו/או לבצע רכישה ושייגרם. דוגמה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג'אחר, לר, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישת המתבצע על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה בוצע באתר על ידי צד ג'אחר שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שבוצעו על ידי צד ג' אחר תוך שימוש בבסיס לקוח וכד'.
אבטחת מידע
 1. הפרטים האישיים יהיו ברשות החברה באופן מאובטח בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981.
 2. החברה נעזרת באמצעי אבטחה כדי לא לבטח את האתר ואת המצוי בשליטתה, מול ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או מול גישה של אנשים בלתי מוסמכים או מורשים.
 3. על אף האמור, החברה אינה יכולה להכיל את אבטחת המידע ושמירתו מוחלטת ואינה מתחייבת שהאתר או שימוש דרכו יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו.
 4. לפיכך, מובאר בזאת כי לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזקי גוף בשל שימוש באתר ו/או בתוכן המציג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על ידי משתמש באתר או מי מטעמו. .
מדיניות פרטיות
 1. הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי משתמש, לרבות שמה ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנת משתמש מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח בכל אמצעי תקשורת ועל פי דעת דעת הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/ או לפעילות אתרים אחרים ו/או לפעילות אתרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנעולים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/ או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 2. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. ותבקש להגדיר את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציגות באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות. ישר או עקיף, שיגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 דין וסמכות שיפוט
 1. עבודה באתר אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלח בינך לחברה או מי מטעמה באופן אישי.
 2. על שימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, והדין המהותי והפרווצדוראלי יהיה הדין הישראלי.
  סמכות השיפוט הייחודית ניתנת לבית משפט שלום או לבית משפט מחוזי בתל אביב בלבד.
 3. בפועל שימוש באתר אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאים.
 קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן הרכוש הבלעדי של האתר ו/או של החברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע אחר מהאתר, אלא אם נתנת הסכמה לכך מראש ובכתב מהחברה.
יצירת קשר
 1. בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פניה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות מספר טלפון 073-3501035 או בדואר אלקטרוני בכתובת . info@sugar-free.co.il